games and learning Project

Spel och lärande – ett forskningsbaserat nätverk

Digitala spel utgör en hittills rätt långt outnyttjad pedagogisk potential. Vi ser ett stort behov av att öka förståelsen för spel samt stöda lärarutbildningen för att möta krav på framtidens lärande. Spelvärldens snabba utveckling resulterar i en föränderlig verklighet där samtliga aktörer behövs för att möjliggöra en forskningsbaserad förståelse för spel och lärande. 

Genom projektet avser vi skapa möjligheter för nätverkande och samverkande mellan relevanta aktörer på regional, nationell och internationell nivå med sikte på gemensamma forskningsprojekt.  

Syftet med projektet är att genom samverkan stärka vetenskapsområdet spel och lärande vid FPV vid Åbo Akademi. Vi identifierar forskningsluckor och fältets behov, stärker forsknings- och utvecklingsnätverk samt designar och piloterar forskningsprojekt. 

Projektet syftar även till att skapa ett ekosystem med samtliga relevanta aktörer – forskare, lärare/skolor/organisationer samt spelutvecklare. Genom projektet sammanförs den kompetens inom spel och lärande samt närliggande områden som finns inom fakulteten: Experience Lab, Matilda Ståhls forskning och aktuella forskningsprojekt med spelfokus (exempelvis Tandem på spel och Redit). 

Projektet har två faser:

 1. Nätverksbyggande och piloteringsfas och
 2. Genomförandefas.

Projektet har likaså två huvudområden – forskning samt nätverkande och samskapande, som utvecklar och stöder varandra. 

Genom att skapa ett nätverk med bas i regionen men med nationella och internationella spelaktörer stärker vi forskningsmiljön och lärarutbildningarna vid FPV. Inom projektets ramar avser vi även etablera “Games and Learning –an International Junior Researchers Network” där vi tillsammans med Dr Mariana Rocha (DublinTechnological University) ordnar distansseminarier för yngre forskare på området. 

Mål på kort sikt är att skapa en plattform för behovsbaserad forskning på spel och lärande. På lång sikt är målet att skapa internationella forskningsprojekt vars resultat får spridning i lärarutbildning och skolväsende. 

Forskningsansvarig: Matilda Ståhl, matilda.stahl@abo.fi 

Projektledare: Yvonne Backholm-Nyberg, yvonne.backholm@abo.fi  

Projektteam: Matilda Ståhl, Yvonne Backholm-Nyberg och Joachim Majors 

Project

Työpeda

Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa – asiantuntijuus, toimijuus ja työelämätaidot

Hankkeen tavoitteena on:

 • Korkeakoulujen toimintakulttuurien uudistuminen niin, että työelämäyhteistyö on luonnollinen osa korkeakoulujen toimintarakenteita.
 • Tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnan yhteyden vahvistuminen koulutukseen, opetukseen ja oppimiseen.
 • Pysyvät toimintamallit työelämäpedagogiseen tukeen ja ohjaukseen hyödyntäen myös digitalisaatiota.
 • Opiskelijoiden työelämävalmiuksien sekä niiden sivistyksellisen ja eettisen perustan vahvistuminen ja nopeampi työelämään siirtyminen.
 • Korkeakoulujen henkilöstön osaamisen vahvistuminen työelämäsuhteissa ja _x0013_pedagogiikassa
 • Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välisen yhteistyön vahvistuminen.

Työelämäyhteistyön ja työelämäpedagogiikan vahvistaminen tulee parantamaan opiskelijoiden työelämätaitojen kehittymistä ja nopeuttamaan heidän siirtymistään työelämään. Samalla koulutuksen, ohjauksen, oppimisen ja osaamisen laatu paranee. Hankkeeseen osallistuu 10 yliopistoa ja 6 ammattikorkeakoulua.

Hanke jakautuu seuraaviin työpaketteihin:

 • Tutkimuspohjaiset mallit käytännön työelämäpedagogiikan tukena
 • Opiskelijoiden työelämävalmiuksien vahvistaminen.
 • Tuki ja ohjaus työelämäpedagogiikassa.
 • Työelämänäkökulma opetussuunnitelmissa.
 • TKI-toiminta osana koulutusta.
Project

Epic

Experience Lab jobbar med EPIC.

Projektet vidareutvecklar den existerande applikationen Pocket Democracy och gör den tillgänglig för alla österbottniska kommuner. Projektet ser även närmare på vilken effekt applikationen har på invånarna. Intresseområdet som är speciellt intressant är hur involvera yngre i politiken.

Tillgången till information om lokalpolitik kan vara svårt. Inom projektet har man konstaterat att det finns ett behov att göra kommunikationen mella kommunen och invånarna lättare och mera användarvänlig. Det är orsaken varför Pocket democracy skapades, men vilka effekter har applikationen?

I Pocket Democracy-appen kan du exempelvis följa ärenden, följa intresseområden eller se de senaste besluten från kommun. Sökfunktionen gör det möjligt att söka efter information i offentliga kommunala dokument. I appen kan du också se en lista på politiker och vilka organ de sitter med i.

Under hösten 2019 testades applikationen i Malax kommun, men vem som helst har möjlighet att ladda ner appen och testa på funktionerna.

Pocket Democracy utvecklas av Åbo Akademi (Statskunskap med masskommunikation) i samarbete med Experience Lab, Gambit och Malax kommun.

Läs mer på projektets webbsida: Här

Eller på åbo akademis webbsida: https://www.abo.fi/projekt/pocket-democracy/

Project

@geing Online

Digitala tjänster för meningsfulla sociala aktiviteter bland Botniaregionens äldre.

Projektet utvecklar och utvärderar en specialanpassad applikation (för pekdator/tablet) – med fokus på främjande av meningsfulla sociala aktiviteter bland äldre i Botniaregionen. Den planerade applikationen ska stöda hemmaboende äldre personers möjligheter till upprätthållande av sociala nätverk, relationer och aktiviteter.

Vid samskapande av applikationen vidareutvecklas och testas befintliga evidensbaserade prototyper i samarbete med slutanvändare och intressenter i tre kommuner i projektregionen. En open innovation approach med stark brukarmedverkan tillämpas genomgående i projektet från prototyp till färdigutvecklad produkt.

Vid projektavslut kommer tre olika case presenteras, där olika anpassade varianter av den digitala lösningen har framtagits enligt de specifika behov och förutsättningar som identifierats i de olika kommunerna. Projektets målgrupp är aktörer inom fältet, bl.a. mindre till medelstora regionala företag som vid projektavslut kan införa den digitala lösningen i sitt produktsortiment. Regionala företag på bägge sidor om Kvarken kopplas även in i verksamheten under projekttiden.

http://www.ageingonline.fi