Listiac

Listiac – Linguistically Sensitive Teaching in All Classrooms

Listiac strävar efter att nå ut till relevanta lärarutbildningar i olika kontexter med varierande språklig diversitet för att kunna utveckla evidensbaserade policyer. Projektets mål är att alla elever i Europa ska ha samma möjlighet att nå framgång i sina studier.

Trots att det finns mycket tidigare forskning på området och en mängd olika verktyg för enskilda lärare, är det fortfarande svårt att förändra enspråkigt fokuserade policyer och praktiker i skolorna. Därför vill man särskilt nå ut till lärare som inte undervisar i språk, och fokus ligger på både lärarutbildning och lärarfortbildning.

Under projektets gång utvecklar, testar och utvärderar forskare från olika europeiska universitet ett reflektionsverktyg som ska hjälpa blivande och nuvarande lärare och lärarutbildare att bli mer språkmedvetna i sin undervisning, sina tankar och attityder. Projektet samverkar med undervisningsministerierna i Finland, Portugal och Slovenien.

Läs mera på listiac.org
Följ projektet på Facebook, Instagram och Youtube

Artisan

Artisan – Artificiell intelligens i skolan

Det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapen om och förståelsen av hur artificiell intelligens (AI) kan användas inom matematikundervisning och lärande. Ett krav för att ett verktyg ska kunna kallas AI-baserat är att det är anpassningsbart eller adaptivt.

Några exempel på AI-verktyg för skolbruk är adaptiva läromedel som erbjuder anpassat innehåll, dialogbaserade intelligenta tutorer som ger automatisk feedback i form av t.ex. stöttning och beröm, verktyg för automatisk bedömning samt sociala robotar som kan programmeras, förses med mjukvara, och fungera både som lärare och elev.

Projektet kartlägger olika AI-baserade verktyg för lärande i matematik och studerar även hur lärare ser på värdet hos olika digitala resurser och hur de förhåller sig till möjligheterna och riskerna med verktyg som baserar sig på AI.

Projektet bygger också vidare på den erfarenhet som Experience Lab har kring elev-robot interaktion och utvärderar hur en social robot kan ge mervärde i matematikklassrummet.

Internet of Things (IoT) in Energy systems

The focus of the Internet of Things (IoT) in Energy systems-project is to boost energy technology research through a new form of multidisciplinary cooperation. Through the project, R&D personnel and ICT- and energy technology experts meet and cooperate in a new way towards a smarter specialization.

Project description:

The aim of this project is to boost energy technology research through a new form of multidisciplinary cooperation where R&D personnel and ICT- and energy technology experts meet to cooperate in a new way towards a smarter specialization. The new kind of energy technology research and interdisciplinary R&D cooperation also aims at strengthening the regional innovation capacity. New equipment and demo environments are raised and built up where different levels of energy systems and their specific qualities can be studied, modelled, stimulated and tested through IoT based methods and tools. All to better understand and implicate the dynamics in the systems and to increase the development of new technology, applications and new services in cooperation with regional organizations and businesses.

Project actions:

  • Elaborate a research- and demo environment for energy technology and system development where IoT- based methods and tools have a crucial role.
  • Strengthen regional knowledge within the field of energy research through a new form of multidisciplinary R&D to work towards a smarter specialization
  • Create a demo environment / Living Lab to conduct field studies and demonstrations of energy related products with IoT functions, energy transformation units and complete energy systems

Open Social Innovation policies driven by co-creative Regional Innovation…

The OSIRIS-project improves design, rapid delivery and implementation of open and social innovation policies and action plans.

Each partner in the project will create an action plan. This plan should address how open and social innovation should be utilised when creating and implementing regional development strategies. This especially concerns strategies aimed at increasing inclusion.

During the course of the project, partners learn from each other, exchanging experiences regarding the methods and models that can help this happen.

@geing Online

Digitala tjänster för meningsfulla sociala aktiviteter bland Botniaregionens äldre.

Projektet utvecklar och utvärderar en specialanpassad applikation (för pekdator/tablet) – med fokus på främjande av meningsfulla sociala aktiviteter bland äldre i Botniaregionen. Den planerade applikationen ska stöda hemmaboende äldre personers möjligheter till upprätthållande av sociala nätverk, relationer och aktiviteter.

Vid samskapande av applikationen vidareutvecklas och testas befintliga evidensbaserade prototyper i samarbete med slutanvändare och intressenter i tre kommuner i projektregionen. En open innovation approach med stark brukarmedverkan tillämpas genomgående i projektet från prototyp till färdigutvecklad produkt.

Vid projektavslut kommer tre olika case presenteras, där olika anpassade varianter av den digitala lösningen har framtagits enligt de specifika behov och förutsättningar som identifierats i de olika kommunerna. Projektets målgrupp är aktörer inom fältet, bl.a. mindre till medelstora regionala företag som vid projektavslut kan införa den digitala lösningen i sitt produktsortiment. Regionala företag på bägge sidor om Kvarken kopplas även in i verksamheten under projekttiden.

http://www.ageingonline.fi

Bothnia Learning Hub

Bothnia Learning Hub utnyttjar digitaliseringens möjligheter. Projektet vidareutvecklar och sprider god praxis av digitala lärandemiljöer och experimenterar med nya teknologier och arbetssätt. I fokus är lärarutbildningen vid Åbo Akademi och lärare på fältet. Detta sker genom ett utvecklingsarbete i form av en medskapande process på tre nivåer som leder till ett kunskapslyft hos alla aktörer.

Projektet är ett av regeringen Sipiläs spetsprojekt för att utveckla lärarutbildningen.