Disrupting the media scene

Disrupting the media scene

Disrupting the media scene

Disrupting the media scene: This project examines adopting emerging technologies as a vehicle for transforming the audience relationship and models in journalistic media – and our role is to look at some of the suggested developments from the human point of view.

The project is led by InnoLab at the University of Vaasa and funded by Helsingin Sanomain Säätiö.

FFFF

FFFF

FFFF – Flexibla, flerspråkiga, fördjupande och fortbildande studier i en mångkulturell digital värld

Flexible, multilingual, advanced and continuous education in a multicultural digital world: The aim of the project is to promote continuous learning in line with Åbo Akademi’s strategy, which emphasizes diversity, cross-border education, lifelong learning, and students’ opportunities.

Through flexible content modules, the model will create a package that meets competency needs that have been identified by research-based knowledge.

Our role is twofold; to give courses in the principles of user-centered design and evaluation of welfare tech, and to contribute to the further development of the model.

Listiac

Listiac

Listiac – Linguistically Sensitive Teaching in All Classrooms

Listiac strävar efter att nå ut till relevanta lärarutbildningar i olika kontexter med varierande språklig diversitet för att kunna utveckla evidensbaserade policyer. Projektets mål är att alla elever i Europa ska ha samma möjlighet att nå framgång i sina studier.

Trots att det finns mycket tidigare forskning på området och en mängd olika verktyg för enskilda lärare, är det fortfarande svårt att förändra enspråkigt fokuserade policyer och praktiker i skolorna. Därför vill man särskilt nå ut till lärare som inte undervisar i språk, och fokus ligger på både lärarutbildning och lärarfortbildning.

Under projektets gång utvecklar, testar och utvärderar forskare från olika europeiska universitet ett reflektionsverktyg som ska hjälpa blivande och nuvarande lärare och lärarutbildare att bli mer språkmedvetna i sin undervisning, sina tankar och attityder. Projektet samverkar med undervisningsministerierna i Finland, Portugal och Slovenien.

Läs mera på listiac.org
Följ projektet på Facebook, Instagram och Youtube

Artisan

Artisan

Artisan – Artificiell intelligens i skolan

Det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapen om och förståelsen av hur artificiell intelligens (AI) kan användas inom matematikundervisning och lärande. Ett krav för att ett verktyg ska kunna kallas AI-baserat är att det är anpassningsbart eller adaptivt.

Några exempel på AI-verktyg för skolbruk är adaptiva läromedel som erbjuder anpassat innehåll, dialogbaserade intelligenta tutorer som ger automatisk feedback i form av t.ex. stöttning och beröm, verktyg för automatisk bedömning samt sociala robotar som kan programmeras, förses med mjukvara, och fungera både som lärare och elev.

Projektet kartlägger olika AI-baserade verktyg för lärande i matematik och studerar även hur lärare ser på värdet hos olika digitala resurser och hur de förhåller sig till möjligheterna och riskerna med verktyg som baserar sig på AI.

Projektet bygger också vidare på den erfarenhet som Experience Lab har kring elev-robot interaktion och utvärderar hur en social robot kan ge mervärde i matematikklassrummet.

Internet of Things (IoT) in Energy systems

Internet of Things (IoT) in Energy systems

The focus of the Internet of Things (IoT) in Energy systems-project is to boost energy technology research through a new form of multidisciplinary cooperation. Through the project, R&D personnel and ICT- and energy technology experts meet and cooperate in a new way towards a smarter specialization.

Project description:

The aim of this project is to boost energy technology research through a new form of multidisciplinary cooperation where R&D personnel and ICT- and energy technology experts meet to cooperate in a new way towards a smarter specialization. The new kind of energy technology research and interdisciplinary R&D cooperation also aims at strengthening the regional innovation capacity. New equipment and demo environments are raised and built up where different levels of energy systems and their specific qualities can be studied, modelled, stimulated and tested through IoT based methods and tools. All to better understand and implicate the dynamics in the systems and to increase the development of new technology, applications and new services in cooperation with regional organizations and businesses.

Project actions:

  • Elaborate a research- and demo environment for energy technology and system development where IoT- based methods and tools have a crucial role.
  • Strengthen regional knowledge within the field of energy research through a new form of multidisciplinary R&D to work towards a smarter specialization
  • Create a demo environment / Living Lab to conduct field studies and demonstrations of energy related products with IoT functions, energy transformation units and complete energy systems

Open Social Innovation policies driven by co-creative Regional Innovation…

Open Social Innovation policies driven by co-creative Regional Innovation eco-systemS

The Osiris project is back with a new season of Open Social Innovation for regional development.

In the first season OSIRIS demonstrated how actors with different experiences and expectations can solve real-life societal challenges through OSI methods – stimulating a bottom-up co-creation process for regional development.

And here is a video to give you an overview of the results and long term impact of the first phase of the project.

Towards the end of season one, the pandemic hit and limited the important face to face interactions. This disrupted the collaboration process, but on the other hand, boosted smart working, and many distance-based collaborative tools for co-creation etc.

It did, however, leave us all with a feeling of uncertainty about the future and the role that OSI can play in regional development. But never questioning the need for engaging citizens – just finding new ways of doing it.

Europe is currently facing the challenges of the ecological transition and digital transformation. This means re-designing the human interaction with the physical environment for a more resilient society and sustainable way of living. In this post pandemic recovery, getting everyone onboard in a green and digital transition is at the forefront.

Building on prior results, the partners of Osiris will contribute to face these challenges by the following actions:

  1. conduct an evaluation of the OSI activities in the shadow of COVID-19, examining how OSI may be used towards an ecological and digital transition
  2. exchange experiences on the implementation of the recovery and resilience actions. A set of four interregional exchange events, including study visits will allow such a comprehensive review of experiences of handling the impact of the pandemic on OSI for regional innovation in diverse sectors: health, energy, culture, tourism and digital transformation of public administration.
  3. Through a series of webinars on the OSIRIS Youtube channel and interactions via social media, new learnings and good practices will be disseminated and communicated to a wide audience of policy makers, businesses, researchers and citizens.

Based on these additional activities, the partners will produce:

  • Six new good practices boosting ecological and digital transition
    Improvements of policy instruments
  • Six streamed events/webinars focused on the learnings of the exchanges of experience and helping to understand the impact of Covid on regional development and face the ecological and digital transition.

We welcome you all to this new season on all our channels.

News

@geing Online

@geing Online

Digitala tjänster för meningsfulla sociala aktiviteter bland Botniaregionens äldre.

Projektet utvecklar och utvärderar en specialanpassad applikation (för pekdator/tablet) – med fokus på främjande av meningsfulla sociala aktiviteter bland äldre i Botniaregionen. Den planerade applikationen ska stöda hemmaboende äldre personers möjligheter till upprätthållande av sociala nätverk, relationer och aktiviteter.

Vid samskapande av applikationen vidareutvecklas och testas befintliga evidensbaserade prototyper i samarbete med slutanvändare och intressenter i tre kommuner i projektregionen. En open innovation approach med stark brukarmedverkan tillämpas genomgående i projektet från prototyp till färdigutvecklad produkt.

Vid projektavslut kommer tre olika case presenteras, där olika anpassade varianter av den digitala lösningen har framtagits enligt de specifika behov och förutsättningar som identifierats i de olika kommunerna. Projektets målgrupp är aktörer inom fältet, bl.a. mindre till medelstora regionala företag som vid projektavslut kan införa den digitala lösningen i sitt produktsortiment. Regionala företag på bägge sidor om Kvarken kopplas även in i verksamheten under projekttiden.

http://www.ageingonline.fi

Bothnia Learning Hub

Bothnia Learning Hub

Bothnia Learning Hub utnyttjar digitaliseringens möjligheter. Projektet vidareutvecklar och sprider god praxis av digitala lärandemiljöer och experimenterar med nya teknologier och arbetssätt. I fokus är lärarutbildningen vid Åbo Akademi och lärare på fältet. Detta sker genom ett utvecklingsarbete i form av en medskapande process på tre nivåer som leder till ett kunskapslyft hos alla aktörer.

Projektet är ett av regeringen Sipiläs spetsprojekt för att utveckla lärarutbildningen.