Page with comments disabled

Project

SoRoMa

[en/sv]

Alla elever får inte det nödvändiga stöd som de behöver i klassrumsmiljön. Lärarna är ofta underbemannade, vilket gör det svårt att erbjuda den grad av individuell handledning som skulle behövas.

Med detta i åtanke syftar projektet SoRoMa (Sociala robotar i matematikundervisningen) till att ta några inledande steg mot att erbjuda individuell handledning till elever som behöver det. Genom att använda ett unikt tillvägagångssätt med ett matematikbaserat kortspel, använder detta projekt en social robot som handledare. Med hjälp av AI-teknologi anpassar sig roboten till situationen under handledningen.

Projektet finansieras av Högskolestiftelsen i Österbotten.


SoRoMa

[en/sv]

Not every student receives the necessary support within a classroom setting. While a one-to-one setting often would be for the best, the reality is that teachers often are understaffed, making this hard to achieve.

With this in mind, the project SoRoMa (Sociala robatar i matematikundervisningen) aims to make some preliminary steps towards providing individualized tutoring to students who need it. Using a unique approach involving a math-based card game, this project employs a social robot acting as a tutor. With the help of AI-techonlogy the robot is meant to adapt to the situation unfolding during the tutoring.

The project is funded by Högskolestiftelsen i Österbotten.

www.freepik.com Projects - Finished

VRVittne – Ögonvittnesstudie i Virtual Reality

[en/sv]

I rättsprocesser läggs stor vikt vid ögonvittnesmål. I många länder betraktas ögonvittnesidentifikationer som ett direkt bevis för skuld. På senare år har forskning dock visat att ögonvittnen inte alltid är så tillförlitliga som man tidigare antagit. Till exempel finns det globalt sett tusentals fall där dömda personer i efterhand med hjälp av DNA-bevis visats vara oskyldiga. Analyser av dessa fall visar att felaktiga ögonvittnesmål bidragit till domen i 70% av fallen.

För att höja vår rättssäkerhet behöver vi mer kunskap om vilka faktorer som påverkar tillförlitligheten av ögonvittnens identifikationer av gärningspersoner.

VRvittne är en rättspsykologisk studie där vi genom experiment i virtuell verklighet (VR) undersöker hur nivån av hotfullhet påverkar vittnens emotionella tillstånd och visuella uppmärksamhet, och hur dessa saker i sin tur påverkar vittnens förmåga att korrekt identifiera gärningsmän. Emotionella reaktioner mäts med hudkonduktans, och visuell uppmärksamhet med en ögonrörelsekamera.

Som en del i projektet har vi även utvecklat en AI-baserad mjukvara som analyserar videofiler och automatiskt identifierar ansiktens positioner och ger koordinater för dem, vilket kan användas för analyser av ögonrörelser.

Studien finansierades av Svensk-Österbottniska samfundet och genomförs i samarbete med forskare från New York University.


VRVittne – Eyewitness Study in Virtual Reality

[en/sv]

In legal proceedings, great importance is placed on eyewitness testimony. In many countries, eyewitness identifications are considered direct evidence of guilt. However, recent research has shown that eyewitnesses are not always as reliable as previously assumed. For example, globally, there are thousands of cases where convicted individuals have been later proven innocent with the help of DNA evidence. Analyses of these cases show that erroneous eyewitness testimony contributed to the verdict in 70% of the cases. To enhance our legal certainty, we need more knowledge about the factors that affect the reliability of eyewitness identifications of perpetrators.

“VR Witness” is a forensic psychological study where, through experiments in virtual reality (VR), we investigate how the level of threat affects witnesses’ emotional states and visual attention, and how these factors, in turn, affect witnesses’ ability to accurately identify perpetrators. Emotional reactions are measured using skin conductance, and visual attention is measured using an eye-tracking camera. As part of the project, we have also developed an AI-based software that analyzes video files and automatically identifies facial positions and provides coordinates for them, which can be used for eye movement analyses.

The study was funded by the Swedish-Ostrobothnian Society and is conducted in collaboration with researchers from New York University.

Image by www.freepik.com

Project

APOLLO2028

The overall objective of the Horizon Europe-funded APOLLO2028 project is to provide health and care workers, organisations, and healthcare system funders and policy makers with research-backed innovative solutions to help improve mental health, wellbeing, and capacity to be more resilient to changing environments (especially daily pressures and extreme events) at the workplace. The originality of the project is to consider resilience in health care in a holistic approach to build individual, team and organizational capabilities to face the next extreme events and daily pressures. Therefore, we will study individual factors affecting resilience, group factors, organizational factors, and develop a model involving all types of factors. This model will serve as a basis for the production of guidelines to be disseminated to health and care workers, their managers, as well as policy makers and health systems funders. We will also develop an AI-based system to support in the identification of stress factors and recommend actions. We will involve all the stakeholders in a co-design work to finalise our solutions. We will also review the cost effectiveness of our solutions. The main impact of our project will be a reduction of stress factors at the workplace, and an improvement of resilience of all the health and care workers. We will ensure our solutions are disseminated to all EU member states and adapted to the specifics of each of their health care systems.

Experience Lab leads a work package focusing on individual resilience. We are developing new measures of resilience based on daily measures of affective reactivity to workplace stressors, and exploring organizational factors that explain why people differ in their level of resilience. We are also heavily involved in the co-creation of a scenario analysis tool, where health care leaders will explore effects of leadership decisions in a simulated organization.

The project is led by University of Montpellier, France.

Other members of the consortium:

Bocconi University
Trinity College Dublin
Karolinska institutet
Kaunas Universiity of Technology
Vilnius University
Eötvös Loránd University
Massachusetts General Hospital (teaching hospital of Harvard Medical School)
University Hospital of Montpellier
Centre Hospitalier Universitaire De Nîmes

Funding from:

Horizon Europe
HORIZON-HLTH-2023-CARE-04-02: Resilience and mental wellbeing of the health and care workforce

https://apollo-2028.eu/

Project

INTAKT

[en/sv]

Prokrastinering, det vill säga att frivilligt skjuta upp ett avsett beteende trots att detta förväntas ha negativa konsekvenser, är en vanligt förekommande svårighet bland högskolestudenter. Prokrastinering kan ha negativa följder för studenternas studieframgång och välmående.

Inom projektet INTAKT kommer vi att öka förståelsen för orsaker till prokrastinering bland finlandssvenska studerande genom att använda ekologisk momentan bedömning (d.v.s. studenterna svarar flera gånger dagligen på frågor om huruvida de just nu prokrastinerar, och om relaterade faktorer.) Baserat på våra fynd kommer vi tillsammans med studenter att samskapa en skalbar digital intervention för att minska prokrastinering och träna hälsofrämjande färdigheter för minskat psykologiskt lidande och ökad produktivitet. Interventionen är händelsestyrd, vilket innebär att en app erbjuder hjälp omedelbart i de stunder när hjälp behövs. Interventionen testas i en randomiserad studie. Den slutliga interventionen kommer att vara fritt tillgänglig att använda efter projektets slut.

Projektet genomförs av Experience Lab, och stöds av två referensgrupper. Den vetenskapliga referensgruppen stöder i innehållsmässiga och metodologiska frågor och består av forskare från Uppsala universitet, University of Paderborn och Oxford University. Den kliniska referensgruppen bidrar till utvecklingen av interventionen och rekryterar deltagare, och består av studiepsykologer vid Novia, Helsingfors Universitet, Svenska handelshögskolan Hanken, Arcada och Åbo Akademi.

Projektet finansieras av Svenska kulturfonden och Svenska folkskolans vänner.

Projektets hemsida: www.abo.fi/intakt


INTAKT – Procrastination

[en/sv]

Procrastination, which is voluntarily postponing intended behavior despite expected negative consequences, is a common difficulty among university students.

Within the INTAKT project, we will increase understanding of the causes of procrastination among Swedish-speaking Finnish students by using ecological momentary assessment (i.e., students respond multiple times daily to questions about whether they are currently procrastinating, and related factors). Based on our findings, together with students, we will co-create a scalable digital intervention to reduce procrastination and train health-promoting skills to decrease psychological distress and increase productivity. The intervention is event-driven, meaning an app offers immediate help when needed. The intervention will be tested in a randomized study and will be freely available for use after the project ends.

The project is conducted by Experience Lab and is supported by two reference groups. The scientific reference group supports content and methodological issues and consists of researchers from Uppsala University, University of Paderborn, and Oxford University. The clinical reference group contributes to the development of the intervention and recruits participants, consisting of study psychologists from Novia, University of Helsinki, Swedish School of Economics Hanken, Arcada, and Åbo Akademi.

The project is funded by Svenska kulturfonden and Svenska folkskolans vänner.

Project website: www.abo.fi/intakt

Project

iFeelMath


When it comes to elementary school students, the relationship between math anxiety and math performance is still relatively unexplored. Therefore, within the project iFeelMath at Åbo Akademi University and the University of Oulu, we will follow 400 fourth-grade students on five occasions up to sixth grade. The project aims to provide answers to the classic “chicken or the egg” question, i.e., whether it’s math anxiety that affects performance, performance that affects math anxiety, or if the relationship is mutual.

The project is also one of the first to adopt a situational perspective in research to promote our understanding of the mechanisms behind the relationship between math anxiety and performance. In this part of the research, we will observe students at the Experience Lab while they do math tasks. The focus will be on both students’ self-reported experiences of math anxiety and physiological data using skin conductance.

With this design, we can see how students’ physiological responses (skin conductance) are linked to individual math tasks, enabling the modeling of situation-specific relationships and how these are connected to students’ self-reported math anxiety over time.

The project leader is Johan Korhonen, professor of educational psychology at Åbo Akademi University .

Funding from:

Projects - Finished

Att möta metaversum – att skapa nätverk för framtiden

[en/sv]

I dagens läge är Metaverse mera ett koncept än en verklig plattform, men förväntningarna är stora och många företag satsar ansenliga summor på att etablera sig virtuellt med sikte på ett kommande, stort Metaverse.

Syftet med detta projekt var att sammanföra aktörer för att orientera oss i olika aspekter av Metaverse, med sikte på ett framtida större forskningsprojekt. I Metaverse finns en mångfald av teman att förhålla sig till och orientera sig i: existerande plattformar, teknologins möjligheter och begräsningar, affärsmodeller, etik, innehållsproduktion och virtuella spelmiljöer, datasäkerhet, människans upplevelse av att agera i Metaverse etc.

Projektet gav ett flertal resultat:

  • Experience Lab kom med som finländsk partner i ett europeiskt Urbact nätverk – https://urbact.eu/networks/metacity som utröner små och medelstora städers ingångar i metaverse. Arbetet i projektet sker tillsammans med Nykarleby stad.
  • Experience Lab deltog i konferensen Smart City Expo and Conference med temat metaversum
  • Experience Lab deltar i referensgruppen för Åbo Akademis projekt DUTAR kring virtuella miljöer för undervisning och forskning

Kontakt: Yvonne Backholm-Nyberg


Meeting the Metaverse – Creating Networks for the Future

[en/sv]

At present, the Metaverse is more of a concept than a real platform, but expectations are high, and many companies are investing substantial sums to establish themselves virtually in anticipation of a forthcoming, large-scale Metaverse.

The purpose of this project was to bring together stakeholders to explore various aspects of the Metaverse, aiming for a future larger research project. The Metaverse offers a variety of themes to consider: existing platforms, the possibilities and limitations of technology, business models, ethics, content production, virtual gaming environments, data security, human experience of acting in the Metaverse, etc.

The project yielded several results:

  • Experience Lab joined as a Finnish partner in a European Urbact network – https://urbact.eu/networks/metacity which explores the entry points of small and medium-sized cities into the Metaverse. The work in the project is carried out in collaboration with the city of Nykarleby.
  • Experience Lab participated in the Smart City Expo and Conference with the theme of the metaverse.
  • Experience Lab is part of the reference group for Åbo Akademi’s project DUTAR on virtual environments for teaching and research.

Contact: Yvonne Backholm-Nyberg

Project

iFaceMath

The iFaceMath project’s aim is to investigate the dynamics between situational emotions, motivation, and math task performance. Applying novel technology, primary school students’ emotions are detected by facial expressions while they are performing math tasks. We set two research questions: 1) What kind of emotions are detected during performing typical multiplication tasks and playing a math game, and do these emotions differ depending on the type of activity? 2) How do detected emotions, situational interest and math performance are related to each other during performing math tasks?

Experience Lab plans and carries out the data collection for the project as part of the larger project “iFeelMath” focusing on exploring students’ math anxiety, led by Prof. Johan Korhonen.

Project

ReCoCreaYouth

ERASMUS+ ReCoCreaYOUTH aims to help local governments and NGOs to enhance the relevance of their activities for local groups of youth, by improving their readiness to co-create, through new methods and tools for more inclusive youth participation, and piloting them with youth on local topics of joint concern. The project will result in guidelines for (mid-size and smaller) municipalities and NGOs that face similar challenges but lack knowledge of co-creation to facilitate democratic changes, innovations and youth empowerment.

The consortium is led by Karlstad University (Sweden) and consists of ten partners from four countries, among them Åbo Akademi University and the cities of Vasa and Nykarleby.

The project team at ÅAU is a collaboration between Experience Lab, Regional Studies, and Vasa Övningsskola.

Contact: kimmo.rautanen@abo.fi

Okategoriserade

EmoAffect

Emotional reactions such as anger, fear and anxiety can play a significant part in politics and in spurring extreme dislike between various partisan camps in society. The academic community has seen a rise in the interest of studying the role of emotions and media in polarization. Regarding affective polarization, an important are of research is to explore what impact discrete emotions have in the formation of attitudes of affective polarization. Furthermore, more research is needed on how emotions in media content increase or decrease affective polarization. The research project “EmoAffect” strives to contribute with new knowledge by studying how emotional reactions drive affective polarization.

The project is funded by the Research Council of Finland and carried out at Åbo Akademi University.

Research group
Professor, Kim Strandberg
Associate professor/docent, Jenny Lindholm
Associate professorship/docent, Marina Lindell
Senior researcher, Tom Carlson
MS, Research assistant, Jesper Eklund

https://blogs2.abo.fi/emoaffect/

https://www.instagram.com/emoaffect/

Project

Digital4All

The overarching aim of the project “DIGITAL4ALL – Building the capacity of universities to develop digital strategies to serve all learners” is to support higher education institutions in designing and providing digital learning experiences that are inclusive and equitable for all, through appropriate strategies and practices. The project supports a digital transition where participation of all students is established, especially those at risk of marginalisation due to diverse needs. It provides educators with digital and pedagogic competences and strategies needed to provide student-centred experiences.

To achieve the above objectives and address the priorities, the partnership creates a set of tangible outcomes, including an innovative toolkit, a training course, and an e-learning platform, and a repository of open education resources on digital inclusion in higher education.

In addition to being involved in all project activities, Experience Lab is co-leading a work package investigating the state-of-the-art of digital equity and inclusion in higher education. 

The project is co-funded by the European Union and the duration of the project is 1.12.2023-30.11.2025. It is led by Åbo Akademi University.

Project partners are:

National University of Ireland

Innovade LI LTD, Cyprus

All Digital, Belgium

International Hellenic University, Greece

University of Nicosia, Cyprus