Att möta metaversum – att skapa nätverk för framtiden

[en/sv]

I dagens läge är Metaverse mera ett koncept än en verklig plattform, men förväntningarna är stora och många företag satsar ansenliga summor på att etablera sig virtuellt med sikte på ett kommande, stort Metaverse.

Syftet med detta projekt var att sammanföra aktörer för att orientera oss i olika aspekter av Metaverse, med sikte på ett framtida större forskningsprojekt. I Metaverse finns en mångfald av teman att förhålla sig till och orientera sig i: existerande plattformar, teknologins möjligheter och begräsningar, affärsmodeller, etik, innehållsproduktion och virtuella spelmiljöer, datasäkerhet, människans upplevelse av att agera i Metaverse etc.

Projektet gav ett flertal resultat:

  • Experience Lab kom med som finländsk partner i ett europeiskt Urbact nätverk – https://urbact.eu/networks/metacity som utröner små och medelstora städers ingångar i metaverse. Arbetet i projektet sker tillsammans med Nykarleby stad.
  • Experience Lab deltog i konferensen Smart City Expo and Conference med temat metaversum
  • Experience Lab deltar i referensgruppen för Åbo Akademis projekt DUTAR kring virtuella miljöer för undervisning och forskning

Kontakt: Yvonne Backholm-Nyberg


Meeting the Metaverse – Creating Networks for the Future

[en/sv]

At present, the Metaverse is more of a concept than a real platform, but expectations are high, and many companies are investing substantial sums to establish themselves virtually in anticipation of a forthcoming, large-scale Metaverse.

The purpose of this project was to bring together stakeholders to explore various aspects of the Metaverse, aiming for a future larger research project. The Metaverse offers a variety of themes to consider: existing platforms, the possibilities and limitations of technology, business models, ethics, content production, virtual gaming environments, data security, human experience of acting in the Metaverse, etc.

The project yielded several results:

  • Experience Lab joined as a Finnish partner in a European Urbact network – https://urbact.eu/networks/metacity which explores the entry points of small and medium-sized cities into the Metaverse. The work in the project is carried out in collaboration with the city of Nykarleby.
  • Experience Lab participated in the Smart City Expo and Conference with the theme of the metaverse.
  • Experience Lab is part of the reference group for Åbo Akademi’s project DUTAR on virtual environments for teaching and research.

Contact: Yvonne Backholm-Nyberg