Project

Qvarken Game Lab

Qvarken Game Lab

Qvarken Game Lab

En av de största utmaningarna med att etablera spelindustri i områden som är perifera är inom startupscenen då man jobbar i en regional kontext där det finns lite erfarenhet och få finansiärer. Genom att etablera det gränsöverskridande kompetenscentret Qvarken Game Lab kompenseras den bristen i Botnia-Atlanticas programområde.

Projektets fokuserar på att samla, förädla och vidareutveckla kunskap om spelindustrin för att stärka spelbranschen såväl gränsöverskridande som lokalt.

Ambitionen med det intensiva genomförandeprojektet är att verksamheten ska utvecklas och etableras under projekttiden för att sedan kunna fortsätta att vidareutvecklas på egna ben efter projektets slut.

Projektets aktiviteter består av koordinerandet av aktörer i ett gränsöverskridande kompetenscentret för spelutveckling för att samla utbildning, forskning och näringsliv för att gemensamt öka innovationshöjden inom såväl spelindustrin som i mötet med andra näringar och det omgivande samhället.

Detta görs genom att skapa mötesplatser för kreativ verkstad, arbeta med marknadsnära spelinriktad innovation med fokus på konkreta resultat, strategiskt arbeta med jämställdhetsfrågor inom spelindustrin samt genom att verka för samverkan mellan spelbranschen och andra industrier.

Projektets övergripande mål och syfte är att stimulera etableringen av en hållbar miljö för spelutveckling och spelrelaterad verksamhet genom samverkan och interaktion mellan projektparterna inom Botnia-Atlantica områdets innovationssystem.
Detta görs genom följande processer:

Etablera Qvarken Game Lab

Kompetenscentret Qvarken Game Labs mål är att skapa tillväxt av spelbolag i de regioner inom Botnia-Atlanticas programområde där den idag är bristfällig. Detta görs bland annat genom att koppla ihop nätverk, öka innovationshöjden och konkurrenskraften med att ta in mentorer och expertkompetens, arrangera kreativa rum såsom game jams och hackathons, samt att arbeta med riskkapital för att underlätta för möjliga investeringar.

Forskning & Utbildning

Qvarken Game Lab vill stärka och spetsa de utbildningar som finns i programområdet för att de bättre ska matcha spelbranschens behov. Detta görs i diskussioner mellan utbildningsanordnare och bransch i koordinering av kompetenscentret. Relevant forskning och utbildningar ska även genom samarbete med kompetenscentret öka innovationshöjden och konkurrenskraften.

Detta möjliggörs via tillgång till användarupplevelselaboratoriet Experience lab. Där får spelaktörer tillgång till UX-designexpertis, forskningsbaserade designmetoder samt utrustning och metoder för att testa användbarhet och användarupplevelse av sina produkter. Detta sker i olika utvecklingsskeden i relation till målgruppen.

Jämställdhet & Inkludering

Qvarken Game Lab verkar för ökad jämställdhet inom spelbranschen. Då kvinnor är en kraftigt underrepresenterad grupp i spelbolagen jobbar kompetenscentret strategiskt med förändrings- och attitydsarbete inom jämställdhetsfrågor i spelbranschen. Fokus ligger på att dra nytta av alla de innovatörer, experter och inspiratörer som finns i regionerna.

När projektet avslutats i juni 2022 har kompetenscentret utvecklat eller initierat följande processer:
• Kompetenscentret har genomfört en pilotverksamhet som sammanlänkat ett nätverk av aktörer inom spelindustrin samt identifierat effektiva metoder och processer för att stärka spelindustrins innovationskapacitet i Botnia-Atlanticas programområde

• Stärkt och spetsat innovationssystemets aktörers beredskap att tillföra forskning och kompetens till kompetenscentret, och att utvecklas tillsammans.

• Säkerställt att jämställdhet, mångfald och tillgänglighet genomsyrar projektets alla delar och bidrar till ett starkare kompetenscenter.

Experience Lab kommer in i projektet med kunskap kring användarcentrerad design och forskningsbaserad kunskap och metoder för detta i spelutveckling. Därutöver länkar det till den växande forskningen kring spel vid universitetet och de nätverk som den medför.

games and learning Project

Games and Learning – a research based network

Games and Learning - a research based network

While digital games have gained some research interest, there remains untapped potential in terms of learning and education. We see a need to explore research on games to support teacher education in terms of learning in and for the future. The constant development of digital games results in a rapidly shifting environment where all actors are needed to facilitate a research-based understanding of games and learning. 

Through this project, we endeavour to create possibilities for networking and collaboration between relevant actors on a regional, national and international level. 

We aim to strengthen the field of games and learning at the Faculty of Education and Welfare studies at ÅAU through collaboration. We identify research gaps and the needs from those working in the field, strengthen networks as well as design the pilot phase of this research project.  

We also aim to create ecosystems with relevant actors – researchers, teachers/schools/organisations and game developers. Through this project we combine the competence on games and learning as well as other relevant areas at the Faculty of Education and Welfare studies; Experience Lab, Matilda Ståhl’s research as well as other game-oriented research endeavours (e.g., Tandem på spel and Redit).  

The project has two phases: 1) the networking and piloting phase and 2) the implementation phase. Likewise, the project has two main areas – research as well as networking and collaboration, which in turn creates a supportive and engaging environment for developing new ideas.  Through creating a network based is Ostrobothnia with national and international collaborations and networks, we strengthen the research environment and the teacher education at the faculty. Further, as part of the project, we have together with Dr Mariana Rocha (Dublin Technological University) established “Games and Learning – an International Junior Researchers Network”, see more information below. 

Our short-term goal is to create a platform for research on games and learning. In terms of long-term goals, we aim to support the creation of international research projects where the results are employed in teacher education and the educational field at large.  

Research coordinator: Matilda Ståhl, matilda.stahl@abo.fi 

Project manager: Yvonne Backholm-Nyberg, yvonne.backholm@abo.fi  

Project team: Matilda Ståhl, Yvonne Backholm-Nyberg och Joachim Majors
 

Games and Learning – an International Junior Researchers Network 

The network currently consists of around ten members from six different countries, including fresh PhD-students to post-doctoral researchers. We have monthly online seminars where we present current projects and so far, we have looked at drafts for papers, posters as well as games in progress.  

If this sounds like an interesting network you would like to be part of, we are happy to announce that we are accepting new members! However, to be able to maintain a level of trust and constructive criticism during these seminars, we wish to keep the network on the smaller side with active members. Therefore, we ask anyone interested in joining our network to contact either Matilda Ståhl or Mariana Rocha by email (see information below), give a short presentation of yourself and why you would like to be included in the network! 

Matilda Ståhl, Åbo Akademi University 
matilda.stahl@abo.fi 

Mariana Rocha, Dublin Technological University
Mariana.Rocha@TUDublin.ie