AILIT

[en/sv]

Målet med projektet AILIT är att utforska den AI-litteracitet eleverna inom den grundläggande utbildningen har, alltså färdigheten att använda artificiell intelligens och förmågan att förstå hur tjänsterna är konstruerade. Utgående från resultaten ska projektteamet skapa konkreta undervisningsmodeller för att introducera och inkludera AI-litteracitet i årskurserna 1–6.

Rent konkret utforskar vi bland annat följande frågor:

  • Hur uppfattar barn i årskurs 1-6 AI? Vad känner de till? Vad funderar de över?
  • Hur upplever lärare och lärarutbildare att AI-litteracitet kunde ta sig uttryck i undervisningen i årskurs 1-6?
  • Hur kan man utforma aktiviteter för att ta in AI-litteracitet i årskurs 1-6?

Projektets samarbetsskolor är Malms skola i Pargas och Vasa Övningsskola.  Utvecklingsarbetet i projektet är alltså åldersanpassat, men ger en bas för hur motsvarande kan göras tillsammans med andra målgrupper i framtiden.

Projektet är ett samarbete mellan Experience Lab vid Åbo Akademi och Helsingfors universitet.
Arbetet finansieras av Svenska Kulturfonden. Projekttiden 1.5.2023 – 31.12.2024.

Länk till webbsida: https://ailit.fi/

Kontakt: Yvonne Backholm-Nyberg

kulturfonden

AILIT – Exploring AI Literacy

[en/sv]

The goal of the AILIT project is to explore the AI literacy of students in basic education, meaning their ability to use artificial intelligence and understand how services are constructed. Based on the results, the project team will create concrete teaching models to introduce and include AI literacy in grades 1-6.

Specifically, we are exploring the following questions:

  • How do children in grades 1-6 perceive AI? What do they know? What do they wonder about?
  • How do teachers and teacher educators perceive that AI literacy could be expressed in teaching in grades 1-6?
  • How can activities be designed to incorporate AI literacy in grades 1-6?

The project’s collaborating schools are Malms School in Pargas and Vasa Practice School. The development work in the project is age-appropriate, but provides a basis for how similar work can be done with other target groups in the future.

The project is a collaboration between the Experience Lab at Åbo Akademi and the University of Helsinki. The work is funded by the Swedish Cultural Foundation. Project period: May 1, 2023 – December 31, 2024.

Website link: https://ailit.fi/

kulturfonden

Contact: Yvonne Backholm-Nyberg