digitalt på distans

Checklist for digital innovation

I projektet Digitala innovationsprocesser på distans (AKKE), finansierat av Österbottens förbund, har vi tillsammans med Vasa universitet undersökt upplevelser av att leda innovations- och utvecklingsarbete online eller i hybridform under pandemin.
Projektet omfattade 11 djupintervjuer med nyckelpersoner som leder innovations- och utvecklingsprocesser i regionen, en kartläggning av andra resurser och litteratur inom området, och en validering av resultaten genom att utvärdera pågående egna projekt.
Nu har vi resultaten: Checklistor på tre språk för hur man planerar, förverkligar och följer upp innovationsprocesser och samskapande online eller i hybridform. Vi hoppas att de ska vara till stöd i ert arbete, och vi vill gärna få feedback på dem.


Checklistorna hittar du här.

Checklista för digitala innovationsprocesser

Pohjanmaan liiton rahoittamassa Digitaaliset innovaatioprosessit etänä (AKKE) -hankkeessa olemme yhdessä Vaasan yliopiston kanssa selvittäneet kokemuksia innovaatio- ja kehitystyön johtamisesta pandemian aikana verkossa tai hybridimuodossa.
Hankkeeseen sisältyi 11 syvähaastattelua alueen innovaatio- ja kehitysprosesseja johtavien avainhenkilöiden kanssa, kartoitus alueen muista resursseista ja kirjallisuudesta sekä tulosten validointi arvioimalla käynnissä olevia omia hankkeitamme.
Nyt voimme jakaa tulokset: tarkistuslistat kolmella kielellä innovaatioprosessien suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan sekä yhteiskehittämiseen verkossa tai hybridimuodossa. Toivomme, että ne voivat tukea työskentelyäsi, ja kuulemme mielellämme palautetta niiistä.

Löydät tarkistuslistat täältä.
Tarkistuslista verkko ja hybridiprosesseihin


In the project Digital innovation processes (AKKE), funded by the Regional Council of Ostrobothnia, ÅAU Experience Lab and the University of Vaasa have investigated experiences of leading innovation and development work online or in hybrid form during the pandemic.
The project included 11 in-depth interviews with key people who lead innovation and development processes in the region, a survey of other resources and literature in the area, and a validation of the results by evaluating ongoing own projects.
Now we can share the results: Checklists in three languages for how to plan, implement and follow up innovation processes and co-creation online or in hybrid form. We hope they can support you in your work, and we would love to receive feedback on them.

You can find the checklists here.

Checklist for online innovation processes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *