Hippo hybrida lärstigar

HIPPO – Hybrid Learning Paths

Project Goal: The aim of the project is to understand how teachers and students experience the digital learning environments and educational materials that shape the digital learning paths that have emerged in the aftermath of the COVID-19 pandemic. We begin by focusing on the positive experiences and the elements that work well.

The study is conducted at Vasa Övningsskola’s upper secondary school in collaboration with the publishers Otava and Schildts & Söderströms, whose digital educational materials are included in the study.

Using a user-centered perspective, we study the learning paths to gain a research-based understanding and vision of what future hybrid learning paths could look like in a reality where in-person and distance learning are blended.

Based on the results, we create a proof of concept for a successful hybrid learning path, based on the documented experiences of teachers and students.

The concept will be developed through a collaborative process involving researchers, teachers, students, and the publishers.

Project Management: Yvonne Backholm-Nyberg

Research Manager: Fritjof Sahlström

Project Team: Joachim Majors, Antti Paakkari, Verneri Valasmo, Susanne Hägglund

[SV]

HIPPO – Hybrida Lärstigar

Projektets mål är att förstå hur lärare och elever upplever de digitala lärmiljöerna och läromedlen som formar de digitala lärstigar som uppstått i covid-19 pandemins kölvatten. Vi tar avstamp i de positiva upplevelserna och i de element som fungerar bra.

Studien utförs i Vasa Övningsskolas gymnasium i samråd med förlagen Otava och Schildts & Söderströms, vars digitala läromedel ingår i studien.

Utgående från ett användarcentrerat perspektiv studerar vi lärstigarna för att få en forskningsbaserad förståelse för och vision kring hur framtidens hybrida lärstigar kunde se ut – i en verklighet där närstudier och distansstudier blandas.

På basen av resultaten skapar vi ett proof of concept för en god hybrid lärstig, baserad på lärarnas och elevernas dokumenterade erfarenheter.

Konceptet kommer att arbetas fram i en samskapande process mellan forskarna, lärarna, eleverna och förlagen.

Projektledning: Yvonne Backholm-Nyberg 

Forskningsansvarig: Fritjof Sahlström 

Projektgrupp: Joachim Majors, Antti Paakkari, Verneri Valasmo, Susanne Hägglund