Pepper

MäRI – Social Robots as Agents in Healthcare

Åbo Akademi/Experience Lab and Arcada collaborate on the project MäRI (Human and Robot Interaction), which aims to generate evidence-based knowledge about how care recipients and nursing students experience encounters with a social humanoid robot.

The focus is on understanding how trust towards the robot is perceived and expressed, and what implications this has for a human-centered, ethically designed robot-assisted solutions, targeting potentially vulnerable groups.

Through the project, an application for selected robot platforms is developed. Arcada and Experience Lab collaborate on the design and testing of the application content within the healthcare context.

Once the application is ready, it will be tested on the target audience. The target audience in this case speaks Swedish as their native language, and a crucial aspect of the project revolves around the robots’ ability to speak Swedish and the target audience’s ability to understand and trust what the robots say.

When the project yields results, these findings will be shared with healthcare professionals, nursing educators, students, and other stakeholders through the networks of both universities. The entire field is in urgent need of research-based knowledge in this area.

The MäRI project is a crucial step in consolidating and strengthening knowledge about social robots in Swedish-speaking Finland.

The project is funded by the Swedish Cultural Foundation and is led by Susanne Hägglund (ÅA) and Christa Tigerstedt (Arcada).

Project team at Experience Lab: Susanne Hägglund, Yvonne Backholm-Nyberg, Sören Andersson, and Mattias Wingren.

[SV] MäRI – sociala robotar som agenter i vården

Åbo Akademi/Experience Lab och Arcada samarbetar kring projektet MäRI (Människa och Robot-Interaktion) som strävar efter att ta fram evidensbaserad kunskap kring hur vårdtagare och vårdstuderanden upplever mötet med en social, humanoid robot.

Fokus ligger på att förstå hur tillit gentemot roboten upplevs och uttrycks och vilka implikationer det här har för en människocentrerad, etisk design av robotstödda lösningar, som har potentiellt sårbara grupper som målgrupp.

Genom projektet skapas en applikation för utvalda robotplattformar. Arcada och Experience Lab vid samarbetar kring designarbetet och testningen av innehållet i applikationerna inom vården.

När applikationen är klar ska den testas på målgruppen. Målgruppen i detta fall har svenska som modersmål och en viktig del i projektet handlar om just robotarnas förmåga att tala svenska och målgruppens förmåga att förstå och känna tillit till det robotarna säger.

När projektet nått resultat kommer dessa att delges vårdpersonal, vårdlärare, studenter och andra intressenter via de bägge högskolornas nätverk. Hela fältet är i skriande behov av forskningsbaserad kunskap på området.

Projektet Märi är ett viktigt led i att sammanföra och stärka kunskapen kring sociala robotar i Svensk-Finland.

Projektet finansieras av Svenska Kulturfonden och projektleds av Susanne Hägglund (ÅA) och Christa Tigerstedt (Arcada).

Projektteam på Experience Lab: Susanne Hägglund, Yvonne Backholm-Nyberg, Sören Andersson och Mattias Wingren.