Työpeda

Workplace Pedagogy in Higher Education – Expertise, Agency, and Workplace Skills

The project aims:

 1. Renewal of the operating cultures of higher education institutions, making collaboration with the workplace a natural part of their organizational structures.
 2. Strengthening the connection between research, development, innovation activities, education, teaching, and learning.
 3. Establishing permanent models for workplace pedagogical support and guidance, utilizing digitalization as well.
 4. Enhancing students’ workplace readiness, their educational and ethical foundation, and facilitating a faster transition to the workplace.
 5. Strengthening the competence of higher education staff in workplace relations and pedagogy.
 6. Strengthening collaboration between universities and polytechnics.

Strengthening workplace collaboration and workplace pedagogy will improve students’ development of workplace skills and expedite their transition to the workplace. Simultaneously, the quality of education, guidance, learning, and expertise will improve. The project involves 10 universities and 6 polytechnics.

The project is divided into the following work packages:

 1. Research-based models supporting practical workplace pedagogy.
 2. Strengthening students’ workplace readiness.
 3. Support and guidance in workplace pedagogy.
 4. Workplace perspective in curricula.
 5. Research, development, and innovation activities as part of education.

[FIN] Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa – asiantuntijuus, toimijuus ja työelämätaidot

Hankkeen tavoitteena on:

 • Korkeakoulujen toimintakulttuurien uudistuminen niin, että työelämäyhteistyö on luonnollinen osa korkeakoulujen toimintarakenteita.
 • Tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnan yhteyden vahvistuminen koulutukseen, opetukseen ja oppimiseen.
 • Pysyvät toimintamallit työelämäpedagogiseen tukeen ja ohjaukseen hyödyntäen myös digitalisaatiota.
 • Opiskelijoiden työelämävalmiuksien sekä niiden sivistyksellisen ja eettisen perustan vahvistuminen ja nopeampi työelämään siirtyminen.
 • Korkeakoulujen henkilöstön osaamisen vahvistuminen työelämäsuhteissa ja _x0013_pedagogiikassa
 • Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välisen yhteistyön vahvistuminen.

Työelämäyhteistyön ja työelämäpedagogiikan vahvistaminen tulee parantamaan opiskelijoiden työelämätaitojen kehittymistä ja nopeuttamaan heidän siirtymistään työelämään. Samalla koulutuksen, ohjauksen, oppimisen ja osaamisen laatu paranee. Hankkeeseen osallistuu 10 yliopistoa ja 6 ammattikorkeakoulua.

Hanke jakautuu seuraaviin työpaketteihin:

 • Tutkimuspohjaiset mallit käytännön työelämäpedagogiikan tukena
 • Opiskelijoiden työelämävalmiuksien vahvistaminen.
 • Tuki ja ohjaus työelämäpedagogiikassa.
 • Työelämänäkökulma opetussuunnitelmissa.
 • TKI-toiminta osana koulutusta.