Hippo hybrida lärstigar

HIPPO – Hybrida lärstigar

HIPPO - Hybrida lärstigar

Projektets mål är att förstå hur lärare och elever upplever de digitala lärmiljöerna och läromedlen som formar de digitala lärstigar som uppstått i covid-19 pandemins kölvatten. Vi tar avstamp i de positiva upplevelserna och i de element som fungerar bra.

Studien utförs i Vasa Övningsskolas gymnasium i samråd med förlagen Otava och Schildts & Söderströms, vars digitala läromedel ingår i studien.

Utgående från ett användarcentrerat perspektiv studerar vi lärstigarna för att få en forskningsbaserad förståelse för och vision kring hur framtidens hybrida lärstigar kunde se ut – i en verklighet där närstudier och distansstudier blandas.

På basen av resultaten skapar vi ett proof of concept för en god hybrid lärstig, baserad på lärarnas och elevernas dokumenterade erfarenheter.

Konceptet kommer att arbetas fram i en samskapande process mellan forskarna, lärarna, eleverna och förlagen.

Projektledning: Yvonne Backholm-Nyberg 

Forskningsansvarig: Fritjof Sahlström 

Projektgrupp: Joachim Majors, Antti Paakkari, Verneri Valasmo, Susanne Hägglund 

News

Pepper

MäRI – sociala robotar som agenter i vården

MäRI - sociala robotar som agenter i vården

Åbo Akademi/Experience Lab och Arcada samarbetar kring projektet MäRI (Människa och Robot-Interaktion) som strävar efter att ta fram evidensbaserad kunskap kring hur vårdtagare och vårdstuderanden upplever mötet med en social, humanoid robot.

Fokus ligger på att förstå hur tillit gentemot roboten upplevs och uttrycks och vilka implikationer det här har för en människocentrerad, etisk design av robotstödda lösningar, som har potentiellt sårbara grupper som målgrupp.

Genom projektet skapas en applikation för utvalda robotplattformar. Arcada och Experience Lab vid samarbetar kring designarbetet och testningen av innehållet i applikationerna inom vården.

När applikationen är klar ska den testas på målgruppen. Målgruppen i detta fall har svenska som modersmål och en viktig del i projektet handlar om just robotarnas förmåga att tala svenska och målgruppens förmåga att förstå och känna tillit till det robotarna säger.

När projektet nått resultat kommer dessa att delges vårdpersonal, vårdlärare, studenter och andra intressenter via de bägge högskolornas nätverk. Hela fältet är i skriande behov av forskningsbaserad kunskap på området.

Projektet Märi är ett viktigt led i att sammanföra och stärka kunskapen kring sociala robotar i Svensk-Finland.

Projektet finansieras av Svenska Kulturfonden och projektleds av Susanne Hägglund (ÅA) och Christa Tigerstedt (Arcada).

Projektteam på Experience Lab: Susanne Hägglund, Yvonne Backholm-Nyberg, Sören Andersson och Mattias Wingren.

News

Reboot

Reboot

Utveckling av forskningsplattform

Projekt Reboot strävar efter att nyansera förståelsen av ungas vardagsupplevelser och sociala interaktioner i skolmiljö med hjälp av mobilbaserade erfarenhetsinsamlingar, så kallade Experience Sampling Method (ESM).  

Experience Lab uträder möjligheterna och planerar utvecklingen ett ESM-verktyg i samarbete med FPV, utvecklingspsykologi.

Jämfört med traditionella enkäter har ESM-studier bättre möjlighet att fånga upp här-och-nu-upplevelser och analysera individuella utvecklingsstigar i förhållande till en viss situation eller miljö. Inom projektet piloteras ESM med fokus på mobbning och utanförskap bland högstadier i Österbotten och Jerusalem, samtidigt som metoden och de digitala redskapen utvärderas. 

På längre sikt strävar projektet efter att etablera en forskningsplattform för ESM-studier inom FVP i Vasa i syfte att erbjuda forskare och samhällsaktörer ett trovärdigt verktyg för att utvärdera praxis och interventioner i skolmiljö.

IoTXchange

IoTXchange

IoTXchange

The project aims to develop digitalization plans based on Internet of Things (IoT) solutions, with the purpose of increasing the quality of life in small and medium cities of the European Union. Experience Lab will collaborate with the town of Nykarleby and local stakeholders to form a local action group that will develop plans and ideas for themes such as road maintenance in winter.

With a total budget of 744,166.92€, co-financed by the European Regional Development Fund in 70% to 85%, this project facilitates the exchange of experiences in a process of shared learning in order to enable all partners to address problems identified as common from new perspectives in an attempt to solve them in the future..

The Municipality of Fundão (Portugal) is the leader of this consortium which also includes the municipalities of Razlog (Bulgaria), Dodoni (Greece), Nevers (France), Jelgava Local Municipality (Latvia), Ånge (Sweden) and Kežmarok (Slovakia) and the Finnish university Åbo Akademi University. The first phase began in September 2019 and the second phase will be completed by August 2022.

In the first phase of the project, a set of key issues that can be enhanced with IoT solutions were defined, and once the network defines a common issue for all partners, in the second phase local actors will be involved through establishment of Local Action Groups, which will have the as final result of the elaboration of Local Action Plans. These plans will be important tools for validating a strategy with a impact on the definition of territorial development priorities.

The IoTXchange project application was carried out under the URBACT III programme, where 62 proposals from 525 partners from 29 countries, were submitted. The URBACT methodology, based on transnational cooperation between cities and the involvement of local groups, offers conditions for the development of integrated action plans to guide participants in this era of digital transformation. In total, 23 Action Planning Networks were approved for phase 2 by URBACT’s Monitoring Committee, on May 7th.

Inom URBACT- projektet IoTXchange skapar Experience Lab en lokal aktionsgrupp av intresserade parter för samskapande idéutveckling och uppgörande av en handlingsplan för smarta IoT-lösningar som bidrar till en bättre vardag för invånarna i små och medelstora kommuner. Vi kommer att samarbeta med Nykarleby stad kring projektet.

IoTXchange bygger ett europeiskt nätverk av partners som ska göra upp digitaliseringsplaner som bygger på sakernas internet (IoT eller Internet of Things) för att förbättra livskvaliteten i små och medelstora städer genom konkreta tjänster och lösningar. Projektkonsortiet leds av Fundão (Portugal) och omfattar kommunerna Razlog (Bulgarien), Dodoni (Grekland), Nevers (Frankrike), Jelgava landskommun (Lettland), Ånge (Sverige) och Kežmarok (Slovakien), samt Åbo Akademis Experience Lab, som är den första akademiska projektparten i URBACT-nätverket.

Detta URBACT III-projekt delfinansieras av den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. IoTXchange är ett av de 23 projekt som godkändes bland totalt 62 förslag med sammanlagt 525 partners i 29 länder.

Läs mer om projektet på webbsidan: https://urbact.eu/iotxchange

News

Vasa RoboCare

Vasa RoboCare

Experience Lab och Vasa RoboCare

Projektet utvecklar kunskap om hur humanoida sociala robotar kan bidra till framtidens hälsovård i Österbotten, samt förbereder befolkningen på allt mer digitaliserade hälsotjänster där robotar kan komma att vara en realitet.

Syftet är att designa och testa användning av humanoida sociala robotar i vården, mäta patienters och vårdares upplevelser av tillit och omsorg i ett vårdmöte med en social robot samt att utveckla ett användarcentrerat träningsprogram som leds av en humanoid robot som kan stöda den äldre välbefinnande.

Forskningen bidrar till välmående hos österbottningar, personal liksom patienter, i en allt mer högteknologisk vård. 

Projektet är finansierat av Högskolestiftelsen i Österbotten och leds av docent Linda Nyholm vid enheten för vårdvetenskap. 

Työpeda

Työpeda

Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa – asiantuntijuus, toimijuus ja työelämätaidot

Hankkeen tavoitteena on:

 • Korkeakoulujen toimintakulttuurien uudistuminen niin, että työelämäyhteistyö on luonnollinen osa korkeakoulujen toimintarakenteita.
 • Tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnan yhteyden vahvistuminen koulutukseen, opetukseen ja oppimiseen.
 • Pysyvät toimintamallit työelämäpedagogiseen tukeen ja ohjaukseen hyödyntäen myös digitalisaatiota.
 • Opiskelijoiden työelämävalmiuksien sekä niiden sivistyksellisen ja eettisen perustan vahvistuminen ja nopeampi työelämään siirtyminen.
 • Korkeakoulujen henkilöstön osaamisen vahvistuminen työelämäsuhteissa ja _x0013_pedagogiikassa
 • Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välisen yhteistyön vahvistuminen.

Työelämäyhteistyön ja työelämäpedagogiikan vahvistaminen tulee parantamaan opiskelijoiden työelämätaitojen kehittymistä ja nopeuttamaan heidän siirtymistään työelämään. Samalla koulutuksen, ohjauksen, oppimisen ja osaamisen laatu paranee. Hankkeeseen osallistuu 10 yliopistoa ja 6 ammattikorkeakoulua.

Hanke jakautuu seuraaviin työpaketteihin:

 • Tutkimuspohjaiset mallit käytännön työelämäpedagogiikan tukena
 • Opiskelijoiden työelämävalmiuksien vahvistaminen.
 • Tuki ja ohjaus työelämäpedagogiikassa.
 • Työelämänäkökulma opetussuunnitelmissa.
 • TKI-toiminta osana koulutusta.

Vaasa Welfare Technology Ecosystem

Vaasa Welfare Technology Ecosystem

Experience Lab is part of Vaasa Welfare Technology Ecosystem – an ecosystem bringing together all regional actors in this field.

The vision is to:

 • Increase people’s welfare through a flexible and transparent network on regional, national and international level.
 • Bring together academia, public sector, industry and NGOs in co-creating human centered, smart, efficient welfare technology solutions in the region of Ostrobothnia.

The aim is to:

 • foster a collaborative innovation-friendly environment and take on joint research, development and innovation projects to create a strong welfare technology cluster in our region.
 • deliver high quality, cost-efficient, human-centered welfare technology solutions

Working Group Members:

 • Vaasa Hospital District,
 • Regional council of Ostrobothnia,
 • City of Vaasa,
 • Ostrobothnia’s Associations (POHY),
 • Regional Federation of Enterprises,
 • Åbo Akademi University,
 • Novia University of Applied Sciences,
 • VAMK University of Applied Sciences,
 • University of Vaasa,
 • Vamia- Vaasa Vocational Institute,
 • YA! Vocational College of Ostrobothnia

SHIFT

SHIFT

SHIFT – School Harnessing Inclusive Facilitator Technology

SHIFT är ett innovativt och inkluderande project med både professionella och sociala prioriteringar. Projektets övergripande mål är att stärka lärares och stödpersonals digitala kompetenser för att främja inklusion av elever, inklusive elever med utländsk bakgrund och elever med specialbehov, i klassrummet.

Projektets aktiviteter innefattar planering, utveckling och pilotisering av: 1) en evalueringsmanual som ska möjliggöra utvärderingen av hur och i vilken mån lärares och stödpersonals digitala kompetensutbildning överförs till inklusion av elever i klassrummet; 2) en lärstig som ska ge riktlinjer till lärare och pedagogisk stödpersonal angående tillägnandet av digitala kompetenser för främjande av inklusion i klassrummet.
Målsättningen med projektet är att:

 • Utvärdera hur lärares och stödpersonals digital kompetensutveckling gynnar inklusion i klassrummet
 • Utvärdera mångdisciplinära kompetenser och samarbete mellan alla parter i det inkluderande klassrummet
 • Förbättra utbildningen och fortbildning i digitala kompetenser för lärare och stödpersonal med syftet att främja inklusion.

Läs mer om projektet på webbsidan: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-ES01-KA201-064444

Vasa InnoCare

Vasa InnoCare

Digitala innovationer kring välfärdsteknologi

Projektets  mål  är  att  skapa  en  regional  innovationsmiljö  inom  digital  teknologi  för vård och omsorgssektorn i Österbotten. Projektet ska i en samskapande process med intressenter stegvis utveckla, testa och utvärdera innovativa tillämpningar inom hälsorobotik och Virtual Reality (VR).

Projektet  består  av två  utvecklingsmiljöer  (Åbo  Akademi/Experience  Lab  och Novia/Campus Alere) samt piloteringspunkter på fältet. Den samskapande modellen bygger  nätverk  mellan  forskare, lärare,  yrkesutövare  och  patienter. 

Projektet kommer  tillföra  nya  innovativa  tillämpningar  till  fältet,  rekommendationer  för  god praxis för digital teknologi samt en utvecklad samskapandemodell. Projektet är finansierat av Österbottens förbund/ERUF och pågår till sista juli 2021.

Projektledare är Linda Nyholm, vårdvetenskapliga enheten vid ÅA i Vasa.

Läs mer om projektet på webbsidan: https://www.obotnia.fi/finansiering/projektregister/vasa-innocare-digitala-innovationer-kring-valfardsteknologi

Epic

Epic

Experience Lab jobbar med EPIC.

Projektet vidareutvecklar den existerande applikationen Pocket Democracy och gör den tillgänglig för alla österbottniska kommuner. Projektet ser även närmare på vilken effekt applikationen har på invånarna. Intresseområdet som är speciellt intressant är hur involvera yngre i politiken.

Tillgången till information om lokalpolitik kan vara svårt. Inom projektet har man konstaterat att det finns ett behov att göra kommunikationen mella kommunen och invånarna lättare och mera användarvänlig. Det är orsaken varför Pocket democracy skapades, men vilka effekter har applikationen?

I Pocket Democracy-appen kan du exempelvis följa ärenden, följa intresseområden eller se de senaste besluten från kommun. Sökfunktionen gör det möjligt att söka efter information i offentliga kommunala dokument. I appen kan du också se en lista på politiker och vilka organ de sitter med i.

Under hösten 2019 testades applikationen i Malax kommun, men vem som helst har möjlighet att ladda ner appen och testa på funktionerna.

Pocket Democracy utvecklas av Åbo Akademi (Statskunskap med masskommunikation) i samarbete med Experience Lab, Gambit och Malax kommun.

Läs mer på projektets webbsida: Här

Eller på åbo akademis webbsida: https://www.abo.fi/projekt/pocket-democracy/