Reboot

Development of Research Platform

The Reboot project aims to refine the understanding of young people’s everyday experiences and social interactions in the school environment through mobile-based experience collections, known as Experience Sampling Method (ESM).

Experience Lab explores the possibilities and plans the development of an ESM tool in collaboration with FPV, developmental psychology.

Compared to traditional surveys, ESM studies have better potential to capture real-time experiences and analyze individual developmental paths in relation to a specific situation or environment. Within the project, ESM is piloted with a focus on bullying and exclusion among secondary school students in Ostrobothnia and Jerusalem, while evaluating the method and digital tools.

In the longer term, the project aims to establish a research platform for ESM studies within FVP in Vasa, providing researchers and stakeholders with a credible tool to evaluate practices and interventions in the school environment.

[SV] Utveckling av forskningsplattform

Projekt Reboot strävar efter att nyansera förståelsen av ungas vardagsupplevelser och sociala interaktioner i skolmiljö med hjälp av mobilbaserade erfarenhetsinsamlingar, så kallade Experience Sampling Method (ESM).  

Experience Lab uträder möjligheterna och planerar utvecklingen ett ESM-verktyg i samarbete med FPV, utvecklingspsykologi.

Jämfört med traditionella enkäter har ESM-studier bättre möjlighet att fånga upp här-och-nu-upplevelser och analysera individuella utvecklingsstigar i förhållande till en viss situation eller miljö. Inom projektet piloteras ESM med fokus på mobbning och utanförskap bland högstadier i Österbotten och Jerusalem, samtidigt som metoden och de digitala redskapen utvärderas. 

På längre sikt strävar projektet efter att etablera en forskningsplattform för ESM-studier inom FVP i Vasa i syfte att erbjuda forskare och samhällsaktörer ett trovärdigt verktyg för att utvärdera praxis och interventioner i skolmiljö.