Project

PharmAInteraction

Socialt assisterande robot i läkemedelsrådgivning

Vårdsektorn brottas med överbelastade vårdare och brist på resurser, vilket utgör en av de främsta utmaningarna för patientsäkerheten i Finland. Felaktig läkemedelsbehandling kan leda till allvarliga biverkningar och ökade vårdkostnader. En potentiell lösning som diskuteras är användningen av sociala robotar, vilka har potential att erbjuda flera fördelar för både vårdpersonal och patienter. 

Det tvärvetenskapliga projektet PharmAInteraction utvecklar en banbrytande applikation med målet att förbättra patientsäkerheten genom att låta roboten Furhat ge läkemedelsrådgivning på apotek. Samarbetet inkluderar hälsovetenskaperna, Experience Lab, enheterna för informationsteknologi och enheten för farmaci vid Åbo Akademi och ingår i profilområdet Lösningar för hälsa. Vi arbetar enligt en samskapande filosofi och involverar bland annat apotekspersonal, representanter för apotekskunder, studenter, Finlands Apotekarförbund och Klient- och patientsäkerhetscentret i utvecklingsprocessen. Den första prototypen fokuserar speciellt på svenska som minoritetsspråk och är avsedd för att ge läkemedelsinformation om akut-p-piller till apotekets kunder. 

Experience Lab spelar en nyckelroll genom att utvärdera robotars funktion inom läkemedelsinformation och patientsäkerhet, utforska etiska frågor rörande hållbarhet och tillit kring interaktion med sociala robotar, och hantera den tekniska utvecklingen och designen av robotapplikationsprototypen. Vi leder också den samskapande processen för projektet. 

Finansiärer:
Solutions for Health (Finlands Akademi)
Svenska Kulturfonden
Högskolestiftelsen i Österbotten

https://research.abo.fi/en/projects/pharmainteraction

Projects - Finished

Artisan

Artisan – Artificiell intelligens i skolan

Det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapen om och förståelsen av hur artificiell intelligens (AI) kan användas inom matematikundervisning och lärande. Ett krav för att ett verktyg ska kunna kallas AI-baserat är att det är anpassningsbart eller adaptivt.

Några exempel på AI-verktyg för skolbruk är adaptiva läromedel som erbjuder anpassat innehåll, dialogbaserade intelligenta tutorer som ger automatisk feedback i form av t.ex. stöttning och beröm, verktyg för automatisk bedömning samt sociala robotar som kan programmeras, förses med mjukvara, och fungera både som lärare och elev.

Projektet kartlägger olika AI-baserade verktyg för lärande i matematik och studerar även hur lärare ser på värdet hos olika digitala resurser och hur de förhåller sig till möjligheterna och riskerna med verktyg som baserar sig på AI.

Projektet bygger också vidare på den erfarenhet som Experience Lab har kring elev-robot interaktion och utvärderar hur en social robot kan ge mervärde i matematikklassrummet.