digitalt på distans Project

Digitala innovationsprocesser på distans

Digitala innovationsprocesser på distans

Digitala innovationsprocesser på distans

Målet med projektet är att 

  • Utvärdera virtuella samskapandeprocesser utgående från regionala aktörers behov i fråga om innovationsarbete och öppen innovation (både process och verktyg) ur användarsynvinkel, och på basen av denna kunskap 
  • Utveckla koncept för digitalt baserat samskapande med god användarupplevelse. Konceptutvecklingen ska resultera i konkreta verktyg och processer för förverkligande och tillämpning i olika sammanhang, med exempel i form av validerad god praxis. 

Projektet omfattar följande åtgärder: 

  • En förundersökning i form av intervjuer med 10-15 nyckelpersoner i företag och organisationer som arbetar med innovation och utveckling 
  • Genomförande av 2-3 pilotförsök med verktyg som identifierats svara mot utmaningar i processen 
  • Uppgörande av en checklista för virtuella innovationsprocesser på basen av resultaten 
  • Som presenteras via en workshop för intresserade företag och organisationer  

Projektet resulterar i 

  • Verifierad kunskap om användarupplevelsen av samskapande med digitala verktyg – både verktygens användbarhet, upplevelsen innehållsligt och socialt – och av processerna där dessa verktyg ingår 
  • Bättre utvecklingsprocesser som beaktar alla medverkandes behov och förväntningar och leder till bättre resultat.  
  • Detta stöder och utvecklar också deltagarnas lärande och innovationskapacitet
  • Stöd i form av konkreta manualer och checklistor för hur arbetet genomförs och hur man hanterar utmaningar på vägen, samt en stärkt regional, kontextanpassad kompetens som kan leda till utveckling av nya tjänster, förbättrande av existerande tjänster, och identifiering av utvecklingsöppningar. 

Kontakta oss:

Kimmo Rautanen

Yvonne Backholm-Nyberg

Ruxe Project

RUXE

RUXE

RUXE

Projektets målsättning är att hitta den bästa lösningen för att kunna utföraanvändarupplevelsestudier av digitala lösningar helt på distans. Behovet av fjärrtester har uppstått pga pandemin som omöjliggjort den fysiska verksamheten såväl i laboratoriet som ute hos företagen. Men även utan en pandemi är denna utveckling nödvändig för att hitta ett smidigt och kostnadseffektivt sätt för företag och organisationer att utvärdera sina digitala lösningar innan lansering på en global marknad.

Fjärrtester stöder även övergången till ett digitalt och koldioxidsnålt samhälle där den geografiska platsens betydelse minskar.

Under projekttiden genomförs tester av olika digitala lösningar tillsammans med fyra företag i regionen och forskare i miljön i form av pilotstudier för att hitta den lösning som bäst svarar mot behoven  och ger störst tillförlitlighet i resultaten för att säkra en god användarupplevelse av produkten/tjänsten/lösningen.

Projektet delfinansieras av Österbottens Förbund.

Projektledare: Sören Andersson, soren.andersson@abo.fi